ՓՈԽԻՐ ԿՅԱՆՔԴ

­Մի քա­նի տա­րի ա­ռաջ ես սկ­սե­ցի ու­սում­նա­սի­րել հա­ջո­ղու­թյան թե­ման: Սկ­սե­ցի հա­ջո­ղու­թյան մա­սին գր­քեր կար­դալ, հա­ջո­ղակ մարդ­կանց կյանքի պատ­մու­թյուն­ներն ու­սում­նա­սի­րել, սե­մի­նար­ների հա­ճա­խել: Նախ­կի­նում ես եր­բեք չէ­ի մտա­ծել այն մա­սին, թե ին­չու, օ­րի­նակ, մեր հայ­րե­նա­կից Քըրք Քըր­քո­րյա­նը հա­ջո­ղակ գոր­ծա­րար է և մի­լի­ար­դա­տեր, ի­սկ ես կամ իմ շր­ջա­պա­տի մարդ­կանց մեծ մա­սը՝ ոչ: Այդ հար­ցը այն­պես հան­կար­ծա­կի գլ­խումս ծա­գեց, որ նույ­նիսկ զար­մա­ցա՝ ի­նչ­պե՞ս ա­վե­լի շուտ մտ­քովս չէր ան­ցել: Թվում էր, թե պա­տաս­խա­նը պարզ է. մար­դը հա­ջո­ղակ բիզ­նես է ա­րել ու մեծ նվաճումների հա­սել: Բայց ին­չո՞ւ ես չեմ կա­րո­ղա­նում նման բիզ­նես ա­նել, ին­չո՞ւ այն պա­հին, ե­րբ այդ միտ­քը գլ­խումս ծա­գեց, ես ը­նդ­հան­րա­պես բիզ­նես չունեի: Ե­թե գաղտ­նի­քը բիզ­նե­սի մեջ է, ին­չո՞ւ մեր մյուս հայ­րե­նա­կի­ցը՝ Շառլ Ազ­նա­վու­րը, նույն­պես աշ­խար­հի ա­մե­նա­հա­ջո­ղակ մարդ­կան­ցից մե­կն է` ա­ռանց որ­ևէ բիզ­նես սկ­սե­լու: Ո­՞րն է գաղտ­նի­քը: Տա­ղա՞ն­դը: Այդ դեպ­քում ին­չո՞ւ տա­ղան­դա­վոր շատ մար­դիկ ի­րենց ո­ղջ կյան­քի ըն­թաց­քում այդ­պես էլ չեն կա­րո­ղա­նում նման հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի հաս­նել: Ու­րեմն, պատճառն ա­վե­լի խորն է, ա­մեն ի­նչ այն­քան էլ հեշտ չէ հասկանալ, բայց ես շատ է­ի ու­զում հաս­կա­նալ: Եվ սկ­սե­ցի իմ ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րը: Ու ի­նչ­պես հե­տա­գա­յում պարզ­վեց, դա իմ նոր կյան­քի սկիզբն էր:­

***

Անվճար առաքում Երևանում, մարզեր` 500 դրամ:

Գինը

2500 դրամ

Վճարումը

Կանխիկ` տեղում

Առաքման ժամանակը

Երևան` 1-3 աշխատանքային օր,
մարզեր` 4-7 աշխատանքային օր:

Ձեզ կարող է հետաքրքրել նաև

«Կամքի ուժ. ինչպես ղեկավարել սովորությունները»